9/22/2013


Maliliit na Tinig

Kaya ko bang maglingkod ng ganap 
Kayang ialay ang lahat 
Ang tanging alam ko ako'y tinatawag 
Upang maging alagad...

Katulad MO nais kong ibigay 
Ang lahat sa buhay ko 
Katulad din ng binhing 
Nahulog sa lupa't namatay 
Mula noon bagong buhay 
Ang sa mundo ay sumilay

No comments:

<br><div align="center">Remembering Twelve Years</div></br>

Our mission is to remember. So for thirteen days, we remembered the story of our congregation on May 1 to 13, 2017. We remembered our r...