9/22/2013


Maliliit na Tinig

Kaya ko bang maglingkod ng ganap 
Kayang ialay ang lahat 
Ang tanging alam ko ako'y tinatawag 
Upang maging alagad...

Katulad MO nais kong ibigay 
Ang lahat sa buhay ko 
Katulad din ng binhing 
Nahulog sa lupa't namatay 
Mula noon bagong buhay 
Ang sa mundo ay sumilay

No comments:

<br><div align = "ceneter">Gospel Reflections: Fifth Sunday of Lent</div></br>

First reading: Ezk. 37: 12-14 “I am going to open your tombs; I shall bring you out of your tombs, my people; and lead you back to the ...